Memòria 2008 - 2009

Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial de Barcelona
Presentació
Àmbit Acadèmic
Els nous plans d'estudi
L'admissió i l'accés
La matrícula
L'avaluació
El PFC
Els titulats
Mobilitat i intercanvis
Informe progrés estudiants
L'Escola promou i acull
L'Escola promou
L'Escola acull
Enfortim la relació amb l'entorn
Presentació
Activitats de promoció dels estudis
Col·laboració amb empreses - ETSEIB
Millorem per oferir mes qualitat
Millorem les infraestructures
i les instal·lacions
Millorem els serveis
Millorem la gestió interna
Amb quins recursos
Directori